DOMIBUS > Saga-FAQ > Hvorfor registrerer varmemålere forbrug om sommeren?

Hvorfor registrerer varmemålere forbrug om sommeren?

Nedenstående er svar fra Ista på spørgsmål om, hvorfor varmemålerne registrerer forbrug om sommeren. Beboers navn er rettet til “Beboer”:

Boligens varmemålere er fordampningsmålere. Målerne består af en varmeledende plade, hvor der foran er placeret et åbent væskeglas i et målerhus. I takt med radiatorens varmeafgivelse, fordamper væsken.

Idet væsken i glassene på fordampningsmålere i sagens natur altid vil fordampe, også selv om radiatoren ikke er tændt, bruger man denne naturlige fordampning til at afregne en del af ejendommens varmetab i fordelingsledningerne.

Dog overfyldes væskeglassene med 5,5 mm. ekstra væske for at tage højde for den ekstra fordampning i sommermånederne juni, juli og august. Væsken i glassene står derfor over 0 stregen efter udskiftningen i forbindelse med den årlige aflæsning. De 5,5 mm. svarer til 1/20 af målerens skalaværdi.

Beboer har fire målere med en skalaværdi på i alt 157. Sommerfordampningen regnes derfor at svare til 7,85 delinger (157 / 20), hvilket passer meget godt med Beboers egne observationer.

Beboer betaler således ikke for den fordampning, der finder sted i sommerperioden.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage.