Hvilke krav er der til en overdragelse?

En overdragelse af en andel er en kompliceret proces. Dette gælder uanset værdien af andelen, og uanset om der overdrages frivilligt eller tvangsmæssigt og også uanset om der er tale om overdragelse mellem nærtstående, f.eks. ægtefæller eller samlevere.

Det fremgår af lovgivningen og af vedtægterne, hvilke krav der er til en gyldig og lovlig overdragelsesaftale.

Først når overdragelsesaftalen er underskrevet og godkendt af bestyrelsen samt betaling er sket, kan man få andelsbevis med sit navn på.

Lovkrav til overdragelse af en andel.

ANDELSBOLIGLOVEN

I andelsboligloven findes de fleste regler, herunder f.eks.:

Køber skal orienteres om en række forhold vedrørende foreningen, herunder forhold om foreningens økonomi, og købers forpligtigelser og rettigheder som andelshaver til formuen og som kommende bruger af lejligheden. Ligeledes skal køber orienteres om en række bestemmelser i andelsboligloven, herunder

  • maksimalpris-bestemmelse
  • krav om hvorledes andelen i formuen skal opgøres
  • krav om, at overdragelsesbeløbet skal indbetales til foreningen (også ved overdragelse mellem nærtstående),
  • regler for, hvordan der skal afregnes fra foreningens side.

Endelig fremgår det af loven, at bestyrelsen skal godkende køber.

Også i andre love såsom f.eks. Hvidvaskloven, Forbrugeraftaleloven og Retsvirkningsloven er der regler, som skal overholdes, når overdragelsesaftaler skal udarbejdes.

Vedtægternes krav til en overdragelse

Det siger sig selv, at loven skal overholdes. Det gælder ved alle overdragelser; også overdragelser mellem andelshavere, ægtefæller, børn, forældre og overdragelser, hvor foreningen sælger andele.

På tilsvarende vis skal de regler for overdragelser, der fremgår af vedtægterne, naturligvis også overholdes. Vedtægternes regler kan kun påberåbes af andelshaverne og dem på foreningens ventelister, mens overtrædelse af lovens krav til en overdragelse af en andel kan sanktioneres af det offentlige.
I foreningens vedtægter er der f.eks. regler om fortrinsret for nogle “persongrupper” til at overtage (bl.a. ventelistepersoner), bestyrelsens godkendelse.
Mange af de regler, der fremgår af A/B-loven fremgår også af vedtægterne, men selv hvor dette ikke er tilfældet skal AB-loven og naturligvis også alle andre love overholdes i forbindelse med en overdragelse. Bestyrelsen og foreningen kan pådrage sig ansvar ved overtrædelse såvel af lovkrav som vedtægtsbestemmelser om overdragelse af andele.