DOMIBUS > e315

Kategori: e315

Langdraget

Udbedring af fuger, Ovenlysvinduer, Adgang til miljøskab og KBH Ejendomsservice kontrakt

Kære beboere,

Arbejdet med hensyn til omfugning er nu færdiggjort. Det blev vurderet, at der ikke var grund til at omfuge hele nedre del mod Kærholmen, da 85% mod Langdraget var i orden. Derfor er fugerne gennemgået igen og de områder, som havde brug for omfugning er blevet omfuget. Næste og sidste gennemgang er det såkaldte 5 års gennemgang, som foreningen selv skal sørge for at indkalde Compara (byggerådgiver) til.

De ovenlysvinduer, som blev installeret ved udskiftning af taget, er fjernbetjente. I øjeblikket er det kun i opgang 25, at vinduet er tilsluttet. fjernbetjeningen er fastgjort på repos mellem 2. og 3. sal. Der arbejdes fortsat på at få tilsluttet ovenlysvinduer i de andre opgange. Der har været elektriker forbi og har klargjort alt. Dog kunne de ikke lokalisere kablerne i de resterende opgange. Det har entreprenør nu været forbi og gjort i opgange 29 og 31. Kablet blev ikke fundet i opgang 27, da loftslem var låst, den dag entreprenør kom forbi. Da dette var en ekstra service, så står vi nu selv for at skulle lokalisere kablet i opgang 27, hvis vi vil have ovenlysvinduet tilsluttet. 

Bestyrelsen har fået opsat en nøgleboks ved skraldeområdet mellem nr. 25 og 27. Denne indeholder nøglen til miljøskabet, så alle beboere selv kan lægge miljøfarligt affald ind i skabet. Koden til nøgleboksen er 2531.

Der blev til sidste Generalforsamling efterspurgt om indholdet af vores aftale med KBH Ejendomsservice. Vedhæftet finder I kontrakten, som er indgået med dem. Bemærk dog, at vi ikke har indgået en aftale om fast abonnement pr. år for glatførebekæmpelse. Vi har valgt at betale pr. gang KBH Ejendomsservice kommer ud for at foretage rydning og saltning.

Mvh

Bestyrelsen, Langdraget 25-31


Udbedring af fuger starter i uge 29

Vi har nu fået at vide, hvornår arbejdet med udbedring af fuger ifm. frostskader påbegyndes. Det sker fra næste uge af (uge 29) og arbejdet vil vare 2-3 uger. Udbedringen pågår på de nederste 2,5 meter. Det vil derfor primært påvirke stue- og 1. sals lejlighederne. Forvent støj- og støvgener og I rådes alle talt holde vinduer lukket, mens der arbejdes. 
Mvh
Bestyrelsen 

Nyt om lapning af huller på vejen

På mandag d. 20. april vil NCC komme og lappe hullerne på vejen. De har i dag været forbi og sætte "Parkering forbudt" skilte op. Alle bedes derfor finde et andet sted at parkere inden mandag morgen. Ellers bliver bilen fjernet for egen regning.
Mvh
Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Kære beboere,
Dato for Generalforsamling 2020 er nu fastlagt og afholdes onsdag d. 22. april kl. 19.30 på Hyltebjerggaard (bygningen Langdraget).
Mere information følger, når vi nærmer os datoen, men bestyrelsen vil opfordre alle til allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
Mvh
Bestyrelsen af Langdraget 25-31

Nyt fra bestyrelsen – November 2019

Kære beboere,

Her følger nyt fra bestyrelsen. Vi vil løbende sende nyt, når vi har afholdt bestyrelsesmøde og der er relevant information at dele med foreningen. Vi vil ligeledes lægge det op på foreningens Facebook side.


Sagen om lejligheden 27, 3. sal

Bestyrelsen har fået flere spørgsmål til status for frigivelse af de deponerede midler og lovliggørelse af den spærrede flugtvej. Derfor får I en overordnet status, som ligeledes har været postet på vores Facebook side d. 15/10/19.

Vi har modtaget et nyt udspil fra ejeren af 27, 3. sals advokat og meldt tilbage på det. Fra foreningens perspektiv er der lyspunkter, men også fortsat betydelige knaster i det nye udspil. Hovedtrækkene fremgår herunder:

På den positive side, så vedkender ejeren af 27, 3. sal nu, at:

 • Overtagelsesdatoen for det tilkøbte areal skal være på det tidspunkt, hvor vedkommende reelt rådede over det og begyndte byggeriet (1. juli 2007).
 • De renter, der er påløbet de deponerede midler tilfalder foreningen

På den negative side, så nægter ejeren af 27, 3. sal, at:

 • Vedkommende skylder foreningen fællesudgifter m.v. svarende til det opjusterede fordelingstal/det tilkøbte areal bagud i tid
 • Fremlægge dokumentation for:
  • opmålingen af lejligheden (der mangler stadig tinglysning)
  • ændringer af foreningens fællesinstallationer ifm. byggeriet
  • kommunikation med kommunen om lovliggørelse

Hertil kommer, at ejeren af 27, 3. sal og dennes advokat i udspillet:

 • Bringer udgifter til bl.a. sprinkleranlæg i spil og truer med at kræve disse udgifter dækket af foreningen
 • Truer bestyrelsen med retslige skridt ift. opdateringerne om sagerne her i Facebookgruppen

 

Samlet set betyder det, at de deponerede midler endnu ikke er frigivet og at vi derfor ikke kan bruge dem til byggelånet (der er i proces).

Vi afventer nu nyt udspil fra ejeren af 27, 3. sal og dennes advokat. Vi har intet nyt hørt siden starten af oktober.


Ny ejendomsservice

Som I måske har bemærket, så er vores nye ejendomsservice, KBH Ejendomsservice A/S, startet. I kan fra deres opslag over gangenes opslagstavler se, hvordan man kan komme i kontakt med dem. Hvis I har nogen spørgsmål, så kan I også kontakte bestyrelsen først. Kort beskrevet dækker deres sevice flg.:

 • Trappevask hver 2. uge
 • Rengøring af vaskeri hver 2. uge
 • Tilsyn med varmecentral
 • Glatførelsesbekæmpelse
 • Fortov fejes og evt. ukrudt fjernes hver 2. uge
 • Kældergange fejes 2 gange årligt (april/oktober)
 • Vinduer på hovedtrapper poleres ind- og udvendigt 2. gange årligt
 • Tilsyn med ejendommens tilstand
 • Beboerkontakt hverdage mellem 07.00-16.00 ved praktiske spørgsmål mm.

Vi i bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med KBH Ejendomsservice. Vi forventer en forbedret og professionel service til en langt bedre pris end hidtil. Foreningen kan samtidig se frem til en årlig besparelse på mellem 35.000-44.000,- årligt!

Hvis I oplever forhold, som I ikke er tilfredse med, så hører bestyrelsen gerne om det.

Hvis I oplever problemer med vaskemaskinerne, så bedes I kontakte bestyrelsesmedlem Britta Højen, da vi fortsat selv har den direkte kontakt til dette.

Fællesopsparing

Flere har spurgt om muligheden for nedsættelse af foreningens fællesopsparing set i lyset af, at de større renoveringer nu er foretaget og for at afhjælpe den forhøjede udgift for dem, som kommer til at indgå i et nyt fælleslån. Vores fællesopsparing er på 50.000,- årligt fordelt pr. ejendom ud fra fordelingstallet.

Bestyrelsen finder det ikke pt. forsvarligt at nedsætte fællesopsparingen. Dette skyldes først og fremmest, at de deponerede midler ifm. salg af loftsrum endnu ikke er frigivet. Hertil har foreningen også omkostninger til advokat i sagen mod ejeren af Langdraget 27, 3. sal for at få orden i de forskellige byggesager.

Bestyrelsen kan kun beklage, at det forholder sig således og vi håber, ligesom resten af jer, at der snart kommer orden i sagerne med ejeren af Langdraget 27, 3. sal, da det jo vil være til gavn for foreningens økonomi.


Udbedring af fuger

Det har desværre ikke været muligt at få udbedret fugerne i indeværende år. Det havde vi gerne set været sket, men vi ønsker heller ikke, at det bliver gjort i vintersæsonen pga. risikoen for yderligere frostskader. Derfor er det blevet aftalt med vores byggerådgiver og entreprenør, at fugerne bliver udbedret i løbet af maj-juni 2020. Dette arbejde er dækket af budgettet og der er dermed ikke yderligere omkostninger forbundet med det.

Udlejning af fællesrum

Der er fundet to nye lejere til de to fællesrum, som foreningen valgte at udleje. Det drejer sig om skuret foran haven ved nr. 31 og kælderrummet i opgang 27. Bestyrelsen er i gang med at få udarbejdet kontrakter, før de stilles til rådighed for de nye lejere.

Ny formand

Vores nuværende formand Anders har solgt sin lejlighed og flytter dermed d. 1/12-19. Bestyrelsen har valgt ny formand som bliver Nitin Ruparelia.

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen vil gerne afholde Generalforsamling i april 2020. Vi arbejder på at få fastlagt en dato snarest.


Mvh

Bestyrelsen for Langdraget 25-31

Test på mail om en ikke-afholdt havedag.

Dette er et test-indlæg og en besked til alle ejere i foreningen om, at de nu kan til- og afmelde sig besked, når der er nyt på hjemmesiden om foreningen: http://www.domibus.dk/langdraget-nyhedsbrev/

Der har ikke været afholdt en dejlig havedag, hvor forplejningen var helt i orden

Brian Ole fra nr. 122, 8., th. fik årets præmie

Hvis du gerne vil fritages fra at modtage orientering om nyheder på hjemmesiden, kan du naturligvis afmelde dig. Se link hertil i fremsendt e-mail om dette test-indlæg.
Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN