DOMIBUS > Articles by: Claus Clausen

Forfatter: Claus Clausen

Afholdelse af Generalforsamling 15/5

Kære alle,

 

Grundet det gode vejr og eskalering af Covid-19 tallene, så afholdes generalforsamlingen på fællesarealerne i gårdhaven.

 

Efteråret er på vej og det bliver tidligere mørkt, så vi starter præcis 18:30 og håber vi kan være effektive, så vi kan nå at komme dagsordenen igennem inden kl. 19:30 – 19:45.

Hvis der er behov for det, må vi fortsætte i fælleslokalet.

 

Vi vil som sagt bede om at alle har medbragt/fundet en stol, holder passende afstand og være klar 18:30

 

Som tidligere nævnt er der ingen fællesspisning, men der vil være øl/vand.

 

 

På bestyrelsens vegne,

Ib

 

Elektroniske generalforsamlinger

DOMIBUS og Ejendom Danmark anbefaler, læs artikel her: https://ejd.dk/nyheder/hvordan-gennemfoeres-noedvendige-generalforsamlinger/ nedenstående vedtægtsændringer for at modernisere til 2020-niveau og for at sikre imod fremtidige udfordringer med Covid-19 eller andre udfordringer med at mødes fysisk.

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Det vil sige, at der afholdes en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan medlemmerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse på generalforsamlingen.

Stk. 4 Det er en forudsætning for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægtens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder medlemmernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, hvilken stemmeret de repræsenterer, samt kunne håndtere afstemningerne.

Stk. 5.    Medlemmerne er selv ansvarlige for, at de har det nødvendige elektroniske udstyr, it-programmer og internetforbindelse, som giver adgang til at deltage i den digitale generalforsamling.

Stk. 6.    Et medlem har ret til at møde på såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling ved fuldmægtig. Dette kan ske ved at videregive sit personlige login – brugernavn og adgangskode – til en fuldmægtig eller ved at lade sig repræsentere ved fuldmagt i henhold til vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Uanset modstående vedtægtsbestemmelse kan bestyrelsen repræsentere flere medlemmer i forbindelse med såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Stk. 7      Ved afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling har medlemmerne mulighed for at brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 8      I øvrigt finder vedtægtens bestemmelser om afholdelse af generalforsamling med de fornødne afvigelser tilsvarende anvendelse på delvis og fuldstændig elektronisk generalforsamling.

200731 – Udsættelse Generalforsamling 2020 – opfølgning

Udsættelse af Generalforsamling 2020 – Opfølgning

 

Med den generelle op lukning af Danmark, efter vi har været lukket ned grundet covic-19, samt at sommerferien er ved at være afviklet, så er vi klar til at få afviklet vores forenings generalforsamling.

 

Vi vil derfor gerne bede jer reserverer datoen 15. September 2020 kl. 18,30 til afholdelse af generalforsamling for AB Hattensens Allé 6-8-10

 

Indkomne forslag vi har modtaget er gemt og tages med ved den udskudte generalforsamling.

 

 

Der har været flere spørgsmål til bestyrelsen omkring altaner og deres indretning og brug, så på generalforsamlingen vil der være et punkt på dagsordenen, hvor vi vil diskuterer hvordan vi som andelshavere ønsker at håndtere dette.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ib Enø

 

Egilsgade 42, st. th.- åbent hus 9. august 2020, kl. 13-14 – j.nr. 490-114

 
Fristen for at melde interesse er udløbet. Følgende eksterne har meldt, at de gerne vil købe andelen:
490-1004-02
490-1004-05
490-1005-60
490-1006-21
490-1006-39
490-1006-72
490-1008-18

Andelen vil nu blive forsøgt solgt til 490-1004-02 og herefter de øvrige der har meldt sig.

Nye døre – hvad skal jeg gøre?

Du skal sikre, at din eventuelt  kommende nye sikkerhedsdør ligner ejendommens eksisterende flotte døre, inklusive samme farve maling m.v. Hvis det konstateres, at dette ikke er tilfældet efter opsætning, så kan du stå med en ekstra regning, idet disse ting er krav fra bestyrelsen. Al montering m.v. er desuden for din egen regning.  Så du må gerne ansøge, men der er en række krav, som skal opfyldes, som du skal være opmærksom på.


Bestyrelsen har intet at gøre med de papirer/tilbud som bliver lagt i folks postkasser for tiden. Det er ren reklame, og vi er i bestyrelsen ikke blevet spurgt af Nordisk Gruppe, om vi billiger denne reklame.

Udbedring af fuger starter i uge 29

Vi har nu fået at vide, hvornår arbejdet med udbedring af fuger ifm. frostskader påbegyndes. Det sker fra næste uge af (uge 29) og arbejdet vil vare 2-3 uger. Udbedringen pågår på de nederste 2,5 meter. Det vil derfor primært påvirke stue- og 1. sals lejlighederne. Forvent støj- og støvgener og I rådes alle talt holde vinduer lukket, mens der arbejdes. 
Mvh
Bestyrelsen 

Altan aflevering, fejl og mangler

Så er de sidste altaner og havenedgange sat op og projektet er ved at nå til ende.

 

I de næste dage skal der udbedres fejl og mangler.  Hele projektet med opsætning af altaner har forløbet godt og det har været få negative kommentarer eller bemærkninger fra jer beboere, som har måttet leve med de gener der naturligt følger med og med at have fremmede folk i jeres lejligheder.

Selve opfølgning på fejl og mangler har desværre ikke levet op til den standard, så derfor opfølgning herfra.

 

 • Har alle fået og udfyldt en liste med fejl og mangler?
 • Har alle fået melding om at fejl og mangler bliver udbedret i tidsrummet mandag 29/6 til onsdag 1/7?
 • Hvis i ikke har fået udbedret de fejl og mangler i måttet have meldt ind med på torsdag d. 2/7, så vil jeg gerne have en tilbagemelding på dette, så alt kan blive i orden.
 • Balco skriver nøgler bliver lagt i postkasser efter udbedring.  Det har vi bedt om bliver ændret til at de bliver afleveret til mig, da vi ikke ved hvem der er på ferie og at nøglerne ikke skal ligge i postkassen i længere tid.

 

Anden kommentarer er også velkommen, hvis der er noget vi skal følge op på inden de forlader ejendommen.

 

 

Mvh,

Ib

Altan nyt og Generalforsamling

Kære alle,

Så er vi endelig ved at have altaner oppe hos alle. Vi forventer, at de sidste beboere i nr. 10 også kan få glæde af deres altaner inden udgangen af juni. Endelig aflevering forventes at blive senest 8/7

Nogle af jer har spurgt, om der vil komme et regelsæt for brugen af altaner. Grundlæggende har vi i bestyrelsen den tilgang, at vi helst vil undgå for mange regler, og i forhold til altaner ser det foreløbig ud til, at vi klarer os fint uden.

Altanerne, som jo på mange måder kan sidestilles med haverne i foreningen, er både et privat område, der tilhører den enkelte andelshaver og så samtidig kan vi ikke undgå at være i kontakt med hinanden, når vi bruger altanerne. Det betyder, at den adfærd, vi har på altanen, ikke skal være til gene for de andre andelshavere. Hvad den enkelte finder generende vil ofte være individuelt, og som det fremgår af vedhæftede artikel fra Bolius, så er den bedste tilgang, at vi taler med hinanden, hvis der er noget, vi oplever generende.

Artiklen kan finde her: https://1drv.ms/u/s!Ap6CepvSv2PTj5YVq8kXSBIKCRG1Ug?e=lNZsT1 – 200617 Flere har regler for brug af altaner til lejligheder.pdf

Skulle vi pege på noget som den enkelte andelshaver gerne må være opmærksom på (og som også fremgår af artiklen) så er det at sikre altankasser, så de ikke udgør en fare for beboerne i haverne og for folk, der færdes i gården, samt at os med unge mennesker siger videre, at det ikke er god stil at høre musik ude på altanen. 

Og ellers forventer vi at tage emnet op ved den kommende generalforsamling.

Og nu generalforsamling er nævnt, så vil vi gerne informere om at vi arbejder på at afholde den, nu begrænsningen i antallet ved forsamlinger gør at vi kan samles. Grundet vi er så tæt på sommerferien, gør at vi afventer med at afholde til august.  Nærmere detaljer vil blive udsendt når vi har det klart.

 

 

Mvh,

Bestyrelsen

Opkrævning af ventelistegebyr er udsendt

Der er nu udsendt opkrævning af ventelistegebyr for 1. juli 2020 til 30. juni 2021 for ekstern venteliste.

Hvis du ikke har modtaget opkrævningen er det enten fordi du er blevet slettet fra listen som følge af manglende betaling sidste år, eller også er din opkrævning havnet i din mappe med uønsket post.

Mvh

Claus Clausen

Udsendelse for andelshaver.

Udsendt for Peter Villaume:

 

Kære naboer

Som flere af jer sikkert allerede har lagt mærke til, blev jeg boende i lejligheden i nr. 6 da Julia og jeg gik fra hinanden sidste år. Jeg er dog stadig på “jagt” efter en lidt mindre lejlighed, så hvis der er nogle af jer som kunne tænke sig at bytte/sælge, eller kender til nogle på frb. som kunne, må I endelig sige til.

Jeg vil helst bytte til en 4 vær. og gerne lidt større end 100 m2. Da mine piger går på Skolen på Lacourvej skal lejligheden helst ligge på frb. Jeg har ikke travlt og kan godt blive boende i min nuværende lejlighed de næste par år.

Min lejlighed er på 185m2, 5 værelser (tidl. 6), stort badeværelse, stort køkken, gæstetoilet og koster 3.2 mio. Sig til hvis I vil se den J

Mvh Peter Villaume Hattensens alle 6, 2. th  mobil: 22328313

 

 

FASTFRYSNING AF ANDELSBOLIGFORENINGERS EJENDOMMES VÆRDI – Artikel fra Ejendom Danmark, Mette Haagensen.

Folketinget har førstebehandlet de tre lovforslag med indgreb mod kortsigtede opkøb af udlejningsejendomme (Blackstone-indgrebet), hvor der bl.a. ønskes indført en fastfrysning af værdien af andelsboligforeningers ejendomme for at undtage andelsboligforeningerne fra værdifald. Hvad betyder lovforslaget om fastfrysning af værdien for andelsboligforeningerne?

Af  

Både en valuarvurdering foretaget inden den 1. juli 2020 og den seneste offentlige ejendomsvurdering forud for 1. juli 2020 kan som følge af ændringerne fastholdes fremadrettet til brug for opgørelse af ejendommens værdi i henhold til ABL § 5, stk. 2.

Valuarvurdering

For at kunne gøre brug af fastfrysning af valuarvurderingen, er det vigtigt, at andelsboligforeningen har indhentet en valuarvurdering, som er gyldig den 1. juli 2020, hvor loven træder i kraft.

Det fremgår af ABL § 5, stk. 2, litra b, at en valuarvurdering ikke må være ældre end 18 måneder. Er valuarvurderingen ældre end 18 måneder den 1. juli 2020, så er den ugyldig, og kan ikke ligge til grund for en fastfrysning af værdien i henhold til lovforslaget om fastfrysning af vurderingen.

Når først valuarvurderingen er fastfrosset har det ikke betydning, at valuarvurderingen på et senere tidspunkt ikke længere opfylder 18 måneders kravet, idet vurderingen er fastfrosset pr. 1. juli 2020.

Folketinget er blevet foreslået at stille krav om indhentelse af kontrolvurderinger, hvilket pt ikke er en del af lovforslaget. Om det er nødvendigt for andelsboligforeninger at indhente en valuarvurdering efter den 1. juli 2020 afhænger af, hvorledes andelsboligforeningen opgør ejendommens værdi i balancen i årsregnskabet.

Andelsboligforeninger, der anvender dagsværdiansættelse af ejendommen i årsregnskabet, vil fortsat have behov for at indhente en valuarvurdering til brug for den regnskabsmæssige opgørelse af ejendommens værdi i balancen, jf. årsregnskabslovens krav om værdiansættelse til dagsværdi i balancen. De andelsboligforeninger, der anvender kostprisen i balancen, vil imidlertid ikke have behov for at indhente en valuarvurdering til brug for årsregnskabet. Dette gælder også selvom andelsboligforeningen benytter sig af den offentlige ejendomsvurdering eller en valuarvurdering til beregning af andelskronen i noten i regnskabet.

Note i regnskabet

Såfremt en andelsboligforening har indhentet en valuarvurdering til brug for fastfrysning af valuarvurderingen, så skal dette anføres i en note i regnskabet. Af noten bør det fremgå både, at valuarvurderingen er indhentet inden den 1. juli 2020 og at valuarvurderingen er gyldig den 1. juli 2020.

Der er ikke krav om, at andelskronen skal være fastsat i henhold til denne valuarvurdering inden den 1. juli 2020, hvorfor andelsboligforeningen godt kan indhente en valuarvurdering primo 2020 til brug for fastsættelse af andelskronen, men udskyde sin ordinære generalforsamling 2020 til efteråret 2020 som følge af corona, uden at dette har betydning for muligheden for fastfrysning af valuarvurderingen. Eneste krav er, at valuarvurderingen skal være indhentet inden den 1. juli 2020 og fortsat være gyldig den 1. juli 2020.

Transport- og Boligministeriet har derudover indstillet til, at der ligeledes skal indføres et notekrav i ABL om, at det skal fremgå af regnskabet, såfremt andelsværdien er fastsat i henhold til en fastfrosset valuarvurdering.

Skuffevurdering

Hvis andelsboligforeningen ikke benytter sig af valuarvurdering som værdiansættelsesprincip, men i stedet benytter sig af anskaffelsesprisen eller den offentlige ejendomsværdi, så er det også muligt at indhente en valuarvurdering til brug for fastfrysning af værdien – også selvom andelsboligforeningen ikke har tænkt sig at skifte værdiansættelsesprincip i år. Der er nemlig ikke noget krav til, hvornår en fastholdelse af værdien skal ske. Valuarvurderingen kan dermed indhentes og lægges i skuffen til senere brug. Andelsboligforeningen skal blot sørge for at det fremgår af en note i regnskabet, at der er indhentet en valuarvurdering, der opfylder gyldighedskravene. Denne note skal gentages i regnskabet hvert år, såfremt man ønsker at forbeholde sig retten til at skifte til denne valuarvurdering. Det er vigtigt at notere sig, at det er en gyldighedsbetingelse, at andelsboligforeningen har sikret sig dokumentation for, at valuarvurderingen er indhentet rettidigt ved at anføre dette i en note i regnskabet.

Fortabelse af fastfrossen værdi

Retten til at gøre brug af den fastfrosne valuarvurdering fortabes, når andelsboligforeningen skifter værdiansættelsesprincip. Andelsboligforeningen skal derfor være opmærksom på, at når der første gang skiftes værdiansættelsesprincip efter 1. juli 2020, så bortfalder muligheden for at falde tilbage på en anden vurdering.

Offentlig ejendomsvurdering

Den foreslåede bestemmelse om fastholdelse af andelsboligforeningens værdi gælder både for valuarvurderinger og den offentlig ejendomsvurdering. Det er således også muligt at fastfryse den seneste offentlige ejendomsvurdering forud for 1. juli 2020 tidsubegrænset.

Ligesom med valuarvurderingen er fastfrysningen dog kun gældende indtil andelsboligforeningen efter den 1. juli 2020 vælger at anvende en ny vurdering som grundlag for fastsættelsen af andelsværdien.

Prioritetsgæld

Lovforslaget om andelsboligforeningers fastfrysning af vurderingen indebærer ikke en ændring i andelsboligforeningens håndtering af prioritetsgæld. Andelsboligforeningen skal således fortsat opgøre sin prioritetsgæld som anført i ABL § 5, stk. 4. Dermed er der en vis risiko for, at andelsboligforeninger, der fx har knyttet en aftale om renteswap til optagelse af et lån, ikke kan få gavn af muligheden for fastfrysning af vurderingen.

Forbedringer

Lovforslaget ændrer ikke på muligheden for at tillægge værdien af forbedringer udført på ejendommen efter vurderingen er foretaget i henhold til (den nugældende) ABL § 5, stk. 3. Det vil sige at det vil være muligt at lægge den værdi, hvormed forbedringer udført efter 1. juli 2020 har forøget ejendommens værdi, til ejendommens værdi opgjort i henhold til ABL § 5, stk. 2.

Her skal man blot være opmærksom på, at prisfastsættelsescirkulæret fra 1986 anfører, at bestemmelsen ikke gælder for valuarvurderinger, men kun den offentlige ejendomsvurdering. Denne forståelse af ABL § 5, stk. 3 har Erhvervsstyrelsen videreført i deres vejledning fra 2018, som skulle erstatte prisfastsættelsescirkulæret.

Trafik- og Boligministeriets angivelse i lovbemærkningerne af, hvad der er gældende ret, er således ikke i overensstemmelse med den hidtidige fortolkning af bestemmelsen. Dette kan ikke repareres med bemærkninger til en lovgivning, der ikke ændrer i bestemmelsen. Man bør derfor være forsigtig med at lægge til grund, at forbedringer kan lægges til en fastfrosset valuarvurdering med hjemmel i ABL § 5, stk. 3.

Finansiering

En fastlåsning af valuarvurderingen har ikke betydning for belåningsmulighederne for hverken andelsboligforeningen eller andelshaverne.

Kreditinstitutter må ikke lægge værdien i en valuarvurdering til grund for belåningen, men skal lægge ejendommens reelle markedsværdi til grund. En andelsboligforening vil således opleve, at der ikke kan optages lån i forhold til den fastfrosne værdi af ejendommen, men at kreditinstituttets egen vurdering af ejendommens værdi skal lægges til grund.

Et lån til andelshaver til finansiering af andelsboligen bliver ligeledes foretaget på baggrund af pengeinstituttets egen vurdering af ejendommens værdi. Købere af andelsboliger vil dermed kunne opleve, at de kan låne et mindre beløb i banken end det, som den fastfrosne maksimalpris giver udtryk for.

Nøgleoplysninger

Transport- og Boligministeriet har i høringsnotat af 20. april 2020 indstillet til, at der indsættes et supplerende punkt om fastfrysning af valuarvurdering i nøgleoplysningsskemaet for andelsboligforeningen. Dette er ikke en del af lovforslaget, men vil blive implementeret efterfølgende, såfremt forslaget opnår den fornødne opbakning.

Folketingets behandling

Lovforslagene blev fremsat den 22. april 2020 og første behandlet den 28. april 2020.

Efter planen skal lovforslagene anden behandles den 2. juni 2020 og tredje behandles den 4. juni 2020, hvorefter lovforslagene skal træde i kraft den 1. juli 2020.

Høring – lovforslag

RSS Høringsportalen – Høringer for Bolig- og bygningsforhold


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/domibus.dk/public_html/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

200423 Altaner

Flytning af arbejdsplatform.

 

Arbejdet går glidende og Kontech er nu klar til at flytte deres arbejdsplatform til HA 8 tv på mandag og i gangsætte montering af  døre fra på onsdag d. 29. April.

I forhold til oprindelig tidsplan er projektet nu to uger foran oprindelig tidsplan.

 

Info er delt rundt til berørte lejligheder.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ib Enø

Nyt om lapning af huller på vejen

På mandag d. 20. april vil NCC komme og lappe hullerne på vejen. De har i dag været forbi og sætte "Parkering forbudt" skilte op. Alle bedes derfor finde et andet sted at parkere inden mandag morgen. Ellers bliver bilen fjernet for egen regning.
Mvh
Bestyrelsen

200407 Altaner

Etablering af fundamenter til stue udgange.

 

Kontech er klar til at etablere fundamenter til havenedgange i haverne til HA 6 og HA 10 efter påske.

Fundamenter til HA 8 bliver etableret når opsætning af altaner er færdiggjort der.

 

Opsætning af trappetrin m.m. kommer på et senere tidspunkt når de bliver leveret fra fabrikken.

 

Info bliver rund delt til berørte lejligheder og kan findes på linket nedenfor.

”200407 Hattensens alle – varsling fundamenter.pdf”

https://1drv.ms/u/s!Ap6CepvSv2PTj5YVq8kXSBIKCRG1Ug?e=lNZsT1

 

Da det det går strygende med opsætning af altaner, så vil de efter påske komme en opdateret tidsplan.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ib Enø

Udsættelse Generalforsamling 2020

Udsættelse af Generalforsamling 2020

 

Grundet den nuværende situation med Covid-19 og dermed regler for at være flere personer samlet, så aflyser bestyrelsen generalforsamlingen d. 20. April.

Da ingen af os endnu ved hvor længe vi skal efterkomme de officielle udmeldte regler, afventer vi og vil indkalde til ny generalforsamling når det er muligt, med de vedtægtsbestemte varsler.

 

Indkomne forslag gemmes og tages med ved den udskudte generalforsamling.

 

Med udsættelsen så fortsætter andelskronen og boligafgift uforandret indtil andet bliver vedtaget. Almindelig drift fortsætter inden for de rammer vi har fra tidligere generalforsamlinger.

 

Er der spørgsmål i forbindelse med udsættelsen eller andre ting der presser sig på, er i som altid velkommen til at kontakte bestyrelse

 

På bestyrelsens vegne

Ib Enø

 

Mulighed for virtuel deltagelse i generalforsamlinger.

Covid-19 betyder for tiden, at det ikke er lovligt at holde generalforsamlinger med fysisk fremmøde af alle andelshavere.

Man kan derfor stille det spørgsmål: Hvad gør vi så?

Udskyde generalforsamling

En mulighed er naturligvis at udskyde generalforsamlingen. Reelt er der ingen anden mulighed, hvis man skal – og det skal man naturligvis – overholde forbud imod forsamlinger på p.t. mere end 10 personer.

De fleste vedtægter for foreninger har en bestemmelse om, at generalforsamling skal afholdes en vis tid efter regnskabsårets afslutning. Det er en bestemmelse, som i mange henseender er fundamentet for, at foreninger kan fungere tilfredsstillende. Uden en generalforsamling, der tager bestyrelsens beretning til efterretning, godkender regnskab og budget, tager stilling til forslag og bestemmer, hvem der i fremadrettet skal have ansvaret som bestyrelse, svigter fundamentale strukturer og sikkerhed for samme for foreningerne.

I stedet for at udskyde en generalforsamling bør vedtægter suppleres med bestemmelse om alternative måder at afholde en generalforsamling.

Alternativ til at udskyde generalforsamling.

Fokus bør være, at den demokratiske proces i foreningen så vidt mulig skal bestå. Covid-19 har vist, at de hidtidige normale betragtninger ikke længere er valide. Kun ved at åbne op for, at generalforsamlinger kan / skal afholdes uden at deltagere nødvendigvis møder op fysisk, kan foreninger i en covid-19-lignende-situation overholde de demokratiske regler, som foreningers virke er funderet i.

Her og nu ved ingen, hvornår covid-19 er bekæmpet, og myndighederne åbner op for forsamlinger. Ingen kan heller forudsige, om der senere måtte komme en influenzapandemi med en dødelighed som ebola eller værre. Det er derfor rettidig omhu, at foreningens vedtægter tilpasses/moderniseres, så der ikke er tvivl om, at der er alternative muligheder for at deltage i generalforsamlinger end at skulle møde op for at afgive sin stemme.

Kan generalforsamlinger afholdes uden krav om fysisk tilstedeværelse?

Det er jeg langt fra sikker på, at der blandt de lærde er enighed om.

De fleste professionelle dirigenter har formentlig været ude for foreningsmedlemmer som med mødedeltagernes billigelse har deltaget virtuelt i en generalforsamling.

For mit eget vedkommende vil jeg i hvert fald som dirigent, der skulle tage stilling til spørgsmålet, formentlig konstatere, at det normale er, at et medlem ikke kan deltage i en generalforsamling, uden at pågældende er tilstede fysisk eller har givet en anden person fuldmagt til at tale og stemme for det pågældende medlem.

Så hvis vedtægterne ikke åbner op for, at generalforsamlinger kan afholdes uden krav om, at deltagerne møder op fysisk, så skal man møde op for at ens stemme kan høres og tælles med.

Hvis et flertal blandt de fysisk fremmødte svarende til kravet til vedtægtsændringer imidlertid ville tillade ikke-fysisk fremmødtes deltagelse i generalforsamlingen via telefon, videomøde-faciliteter etc., så ville jeg godkende de virtuelt deltagende medlemmers tale- og stemmeret og særligt hvis muligheden herfor var meldt ud på forhånd.

For mit vedkommende er det derfor ikke 100 % nødvendigt at udskyde generalforsamlinger. De kan afholdes, men naturligvis helst, hvis alle eller næsten alle vil bakke op om, at det er det vi gør, fordi “nød bryder alle love”.

Modstand fra en mindretal på en generalforsamling imod at visse punkter på dagsordenen ikke bliver debatteret face-to-face bør den dygtige dirigent, hvis udtrykkelig hjemme til afholdes af generalforsamling uden fysisk fremmøde, overveje at få konsensus til at udskyde til en generalforsamling, hvor alle kan deltage.

Det skal nævnes, at generalforsamlinger uden krav om fysisk fremmøde i selskaber langt fra er usædvanligt. Se også denne artikel fra 2016 med diverse for og imod virtuelle generalforsamlinger.

Ekstraordinære tiltag ved mulighed for generalforsamlinger uden fysisk fremmøde.

Bestyrelsen og administrator skal have fokus på demokratiet. Det skal ikke kunne hedde sig, at et regnskab, budget, forslag m.m. er blevet godkendt/vedtaget alene fordi der ikke var mulighed for almindelig behandling på en generalforsamling.

I mange af mine foreninger sendes derfor indkaldelse ud med alle bilag og med opfordring til, at alle mundtligt til administrator eller skriftlig kan komme med spørgsmål, bekymringer, modstand, ændringsforslag. Sådanne tilkendegivelser sendes også til alle medlemmer, og der er ikke noget i vejen for, at særlige spørgsmål kan “debatteres” blandt interesserede. Lykkes det ikke at finde et kompromis, som alle kan støtte, skal bestyrelsen sende en redegørelse ud til alle medlemmer og give besked om, hvorvidt afstemning vil ske på den berammede generalforsamling, eller om bestyrelsen mener, at sagen kan og bør afvente en ekstraordinær generalforsamling.

Rent praktisk bør bestyrelsen og/ eller administrator sende vejledning ud til, hvordan evt. deltagelse uden fysisk fremmøde vil kunne ske. Et testmøde kan også være en god idé, så tekniske udfordringer kan afklares og løses inden det rigtige mødets afholdelse.

Vedtægtsændringer.

Som skrevet ovenfor bør vedtægter indeholde en mulighed for at afholde generalforsamlinger uden krav om fysisk fremmøde. Et forslag kunne være:

Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i generalforsamlinger kan/ skal ske uden fysisk fremmøde, men med deltagelse via telefon eller en mødetjeneste med mulighed for kameraforbindelse til og fra deltagere. Bestyrelsen fastsætter i indkaldelsen til generalforsamlingen krav til, hvorledes deltagelse i møde uden fysisk fremmøde konkret skal ske. Svigter teknikken under mødets afholdelse, således at forbindelse til en eller flere medlemmer mistes, skal dette, medmindre dirigenten eller et flertal af mødedeltagere beslutter andet, ikke betyde, at mødet skal udsættes.

Altaner og renovation

Altaner:

Som i nok har bemærket så er vi nu i gang med tredje søjle i Hattensens Alle 8 til højre.  På trods af udfordringer med virus og ændrede arbejdsrutiner, så er vi stadig en uge forud for tidsplanen.

Der er ikke dukket nogen overraskelser op og arbejdet skrider frem som planlagt.

Dejligt at se de opsatte altaner allerede er i brug og foråret nydes fra åbne døre og ophold på altanerne.

 

Det varslingsbrevet der er rund delt til de påvirkede lejligheder har jeg lagt op i den fælles folder omkring den udførte flytning. 200405 Varsling om flytning.jpg

Med forbehold for at ting kan ændre sig hele tiden, så står der i varslingen at de forventer at være færdige i uge 19 og dermed næste flytning vil være i uge 20.

 

Renovation:

Der er kommet et informationsbrev fra Frederiksberg Kommune med status for renovation under de ændrede arbejdsforhold. Det påvirker vores afhentning af de forskellige typer af affald, så læs venligst så vi kan optimere vores håndtering.

200331 Frederiksberg_affald

 

 

Begge dokumenter kan i tilgå på nedenstående link

https://1drv.ms/u/s!Ap6CepvSv2PTj5YVq8kXSBIKCRG1Ug?e=lNZsT1

 

 

 

På bestyrelsens vegne

Ib Enø

 

Hjælpepakker til erhvervslejere.

Opdateret 27/3-2020.

SE https://www.beierholm.dk/nyheder-events/coronavirus/overblik-over-hjaelpepakker/

Vedtaget kompensationsordning vedr. faste udgifter, herunder leje
Der er torsdag den 19. marts 2020 blevet offentliggjort en ny aftale, indgået mellem Regeringen og Folketingets partier, vedrørende en økonomisk hjælpepakke til erhvervsdrivende. Hjælpepakken inkluderer bl.a. en midlertidig kompensationsordning i forhold til de erhvervsdrivendes dokumenterbare faste udgifter, herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktforbundne udgifter i perioden fra den 9. marts til 9. juni 2020.

Denne midlertidige kompensationsordning er særdeles relevant for en lang række lejere.

Principperne for den midlertidige kompensationsordning for faste udgifter m.v. er følgende: 

 • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
 • Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)
 • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
 • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Kompensationens størrelse:

 • 100 %, for erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket.
 • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %.
 • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %.
 • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %.

Begrænsninger:

 • Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden.
 • Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
 • Perioden hvori kompensationen er gældende: 9. marts til 9. juni 2020.

Kilde: Plesner, insights

Ejendom Danmarks information til erhvervslejere:

https://ejd.dk/corona-er-erhvervslejere-fritaget-for-at-betale-leje/

200315 Altan opdatering

Vi har fået nedenstående information fra Kontech / Balco, som også er lagt op i den delte mappe.

 

Kære Kunder og samarbejdspartner

 

Vedr. Covid-19 information

 

Balco Altaner A/S holder åbent som normalt, vores kontor er dog delvis bemandet, da nogle, arbejder hjemmefra også for at kunne passe børn som har institutionslukket.

Vores byggepladser vil også være bemandet, men byggeherres og beboers egne ønsker vil blive fulgt ift. adgang til ejendomme. Her er det vigtigt at kommunikere direkte med vores projektledere og vores altan montører.

Grundet den anspændte situation vedr. Covid-19 virus og myndighedernes retningslinjer omkring denne, skriver vi til jer mhp. klarlægning af vores forholdsregler. Vi vil holde os orienteret omkring myndighedernes retningslinjer og vil løbende informere jer om evt. yderligere tiltag.

Vi tager vores sociale ansvar meget alvorligt og indfører pr. d.d.

 

Forholdsregler

                                        • Møder begrænset til et nødvendigt omfang og vi opfordrer til at de så vidt muligt klares pr. telefon eller videomøder.

                                        • Møder der skal være på byggepladser afholdes med mindst muligt deltagere og så kort som muligt.

                                        • Arbejde på byggepladser vil blive udført men det forventes at der fra byggeherre, rådgiver og beboere, at der oplyses til os om der er nogen som er smittet eller i karantæne.

                                        • Alle vores medarbejdere er blevet oplyst om at holde afstand, udøve ekstra god hygiejne og samtidigt overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. symptomer.

                                        • Medarbejdere som har rejst i risikoområder, vil blive sendt hjem i karantæne.

 

Alt dette medfører, at vi en periode, arbejder med nedsat kapacitet, og vi håber derfor på jeres forståelse for de gener og tidsmæssige konsekvenser dette evt. måtte medføre. Det vil via byggemøder og direkte dialoger afstemmes mere konkret hvad det betyder pr. hver byggesag.

I er meget velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

 

Med venlig hilsen

 

Balco Altaner A/S

Ledelsen

 

 

Hvis der er nogen andelshaver som har bekymring med at håndværkerne får adgang til deres lejlighed, bedes i skrive til bestyrelsen@abhattensensalle.dk og informere os. Så skal vi nok tage den videre med Kontech.

I bedes også generelt informere, hvis der er forhold som har indflydelse på andelsboligforeningen i den nuværende situation.

 

Brevet kan hentes i altanfolderen i skyen, som i kan tilgå på nedenstående link

 

 

På bestyrelsens vegne

 

200222 Fastelavn – opdatering

Der er indsneget sig en fejl for hvornår det er.

Det er: Søndag den 1/3 klokken 10:00

 

 

From: formand@abhattensensalle.dk <formand@abhattensensalle.dk&gt;
Sent: 22. februar 2020 09:57
To: ‘egemar.clausen@gmail.com’ <egemar.clausen@gmail.com&gt;
Subject: e454: 200222 Fastelavn

 

Kære alle beboer i gården Lindenborghus/ AB Hattensens Allé.

Igen i år afholdes der fælles tøndeslagning i gården.

Lørdag den 1/3 klokken 10:00

Tøndeslagerne vil blive inddelt i grupper efter alder, hvis antallet af tilmeldte tillader det, der vil også være en voksentønde.

Efter tøndeslagningen går vi i fælleslokalet, hvor der vil være

kaffe/te og saft.

Tilmelding til arrangementet med antal på deltagere samt alder,

skal ske senest den27/2 til Hanne via sms på telefon 20717499 eller mail hannebv@hotmail.com.

Er der nogen, der vil medbringe hjemmebag????

Vi ses.

 

 

 

200222 Fastelavn

Kære alle beboer i gården Lindenborghus/ AB Hattensens Allé.

Igen i år afholdes der fælles tøndeslagning i gården.

Lørdag den 1/3 klokken 10:00

Tøndeslagerne vil blive inddelt i grupper efter alder, hvis antallet af tilmeldte tillader det, der vil også være en voksentønde.

Efter tøndeslagningen går vi i fælleslokalet, hvor der vil være

kaffe/te og saft.

Tilmelding til arrangementet med antal på deltagere samt alder,

skal ske senest den27/2 til Hanne via sms på telefon 20717499 eller mail hannebv@hotmail.com.

Er der nogen, der vil medbringe hjemmebag????

Vi ses.

 

 

 

Vil du støtte, at det er administrator og ikke bestyrelsen, der skal “vaskes”.

I dag er reglerne, at bestyrelsen skal “hvidvaskes”, dvs. sende kopi af deres sundhedskort og pas/kørekort til administrator, banker, kreditforeninger, valuarer m.fl.

Det er alt sammen i h.t. en lov, der har et supergodt formål, nemlig at komme hvidvask af penge, terrorisme med mere til livs.

Intet bestyrelsesmedlem har imidlertid i dag nogen som helst mulighed for at vaske sorte penge hvide eller at finansiere terrorister. I hvert fald ikke i kraft af, at de er bestyrelsesmedlemmer i en andels- eller ejerforening.

Efter talrige opfordringer har jeg derfor d.d. skrevet til Finanstilsynet og med kopi til statsminister Mette Frederiksen, at der er behov for, at reglerne tilpasses formålet. Jeg mener, at det er administrator, der har ansvaret for, at transaktioner er lovlige, og at det derfor kun skal være administrator, der skal legitimere sig. Det enkelte bestyrelsesmedlem har absolut ingen mulighed for at udnytte, at han / hun er valgt som bestyrelsesmedlem til at lave ulovligheder.

Det er derfor 100 % spild af tid og ressourcer, at det enkelte bestyrelsesmedlem skal indsende sundhedskort og pas / kørekort.

Hvis du gerne vil give din støtte til, at reglerne ændres, så det kun er administrator og ikke bestyrelsen, der skal sende sundhedskort og pas/kørekort til bank, kreditforening, valuar, Nets, m.fl. så giv din støtte ved at klikke her

Finanstilsynets svar:

Besvarelse-af-spørgsmål-ang.-reelle-ejere-i-andelsboligforeninger-og-ejendomsaktieselskaber

Virkeligheden – når der er valgt en administrator – er, at bestyrelsen ikke selvstændigt kan lave hvidvask eller finansiere terrorisme via foreningens bankkonto eller på anden vis. At kræve at bestyrelsen skal legitimere sig opfylder derfor ikke andet formål end at Danmark overholder nogle EU-regler om at “reelle ejere” af et selskab skal legitimere sig. 
Der er ikke “reelle ejere” i en andels- eller ejerlejlighedsforening eller for den sags skyld i f.eks. et aktieselskab, hvor mange aktionærer hver især ejer en mindre andel (aktie) af selskabet. I disse tilfælde er det så bestyrelsen eller direktionen der skal legitimere sig. 

Finanstilsynet har svaret:  “En administrator af en forening kan alene anses for at være reel ejer, hvis vedkommende kan udøve kontrol over foreningen og ikke agerer efter mandat fra bestyrelsen. Dette vil bero på en konkret vurdering, som skal foretages, når et pengeinstitut, kreditforening mv. etablerer en ny forretningsforbindelse med en sådan forening.”

Åbent brev til Finanstilsynet:

“Tak for Finanstilsynets svar af den 9. marts 2020.

Svaret giver mig anledning til et tillægspørgsmål:

Vil det være administrator, der skal legitimere sig, hvis det i en andelsbolig- eller ejerforenings vedtægter er bestemt:

§ X

Stk. 1) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2)  Bestyrelsen skal sammen med administrator udføre generalforsamlingens beslutninger, men har ingen mandat til at instruere administrator til at udføre generalforsamlingsbeslutninger, der muligvis er ulovlige, og som ved transaktioner f.eks. muligvis støtter terrorisme eller muligvis drejer sig om hvidvask. Bestyrelsen må ikke selvstændigt kunne udføre økonomiske transaktioner. 

Stk. 3) Administrator skal udføre generalforsamlingens beslutninger sammen med bestyrelsen, og skal rette sig efter bestyrelsens anvisninger. Dette gælder dog ikke generalforsamlingsbeslutninger, der er eller kan være ulovlige, og som ved transaktioner f.eks. muligvis skal støtte terrorisme eller muligvis drejer sig om hvidvask. Sådanne transaktioner skal administrator selvstændigt ekspedere og være ansvarlig for.

Administrator må kun udføre transaktioner, som har hjemmel i en generalforsamlingsbeslutning eller som er godkendt af bestyrelsen og som er lovlige og kan anses som almindelig administration.

4) Administrator kan fratræde uden varsel i tilfælde af generalforsamlingsbeslutninger, der er ulovlige.

Er Finanstilsynet enig med mig i, at foreninger ved at lave vedtægter, som beskrevet ovenfor, kan flytte legitimationskravet fra bestyrelsesmedlemmerne til administrator?

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN”

200203 Altan opdatering

Opsætning af altaner i gården nærmer sig afslutningen og der kommer nu yderligere information

 

Information består af:

 

 • Varslingsbrev 2
 • Naboinformation ang. afspærring på Hattensens Alle.
 • Fremdrift plan for facaden
 • Revideret tidsplan for opsætning af altaner.

 

Alle fire dokumenter kan i tilgå på nedenstående link

 

Hvis der skulle være spørgsmål der ikke bliver besvaret i det uddelte eller generelt, så skriv gerne til bestyrelsen.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ib Enø

Generalforsamling 2020

Kære beboere,
Dato for Generalforsamling 2020 er nu fastlagt og afholdes onsdag d. 22. april kl. 19.30 på Hyltebjerggaard (bygningen Langdraget).
Mere information følger, når vi nærmer os datoen, men bestyrelsen vil opfordre alle til allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
Mvh
Bestyrelsen af Langdraget 25-31

200109 – Gårdloppemarked 13. Juni

Udsendt for andelshaver:

 

 

 

Til alle beboer i Lindenborghus og AB Hattensens Allé.

I anledning af Frederiksbergdagene åbner vi igen vores gård og afholder et gårdloppemarked og du kan deltage med en stand.

Datoen bliver den 13/6. 2020 fra klokken 10:00 til 16:00.

Indgang gennem porten mellem Peter Bangsvej 61 og 63.

Samme dag er Peter Bangsvej formodentlig lukket, derfor bør der være masser af kunder 😊.

Opstilling fra klokken 8:00 og der vil blive anvist plads.

Pladserne er ca. 2,5 m i brede.

Man må ikke pakke sammen før klokken 16:00

Tilmelding skal ske til Hanne, på mail hannebv@hotmail.com , med overskrift loppemarked samt bopælsadresse og telefonnummer.

Senest den 1/6 2020.

Tildeling af stand, efter først til mølle princippet

I tilfælde af regn er det tilladt at medbringe en pavillon.

Jeg glæder mig til en festlig dag.

Hilsen Hanne, Hattensens Alle 8 st.tv.

 

Generalforsamling 2020

Vi vil gerne varsle dato for Generalforsamling 2020 allerede nu, så vi er sikker på alle har mulighed for at planlægge deltagelse.

 

                                                          Mandag d. 20. April 2020

 

Regnskaber m.m. udsendes når de er klar..

 

 

Mvh,

Bestyrelsen

Hjertestarter kursus

Udsendt på vegne af andelshaver:

 

Kære alle.

 

Det er nu blevet muligt, igen at komme på et 30 minutters gratis hjertestarterkursus. Inden jeg tager kontakt til en instruktør, vil jeg gerne vide, om der er interesse i at oprette et sådanne kursus. Derfor bedes du, hvis du er interesseret, sende mig en mail med navn og alder, samt ugedage hvor du bedst kan, senest 20 januar, kurset er også for unge. Kurset vil blive holde en aften klokken 19:00.

 

Hilsen Hanne Enø

hannebv@hotmail.com

Hattensens Allé 8.

 

Altan opdatering

Efter forhandlinger med Kontech har vi fået en aftale som bestyrelsen kan stå inde for og som holder sig inde for vores generalforsamlingsgrundlagt for altan projektet.
Sammenlagt er det blevet dyrere, men det var også ventet – og det er primært grundet krav som kommunen er kommet op med:
 • Selve altanbunden er det et krav skal være i fiberbeton, med special overflade og indfarvet i farve der svarer til ejendommens friser og som også er special bestilling hos producenten.
 • Kommunen har krav om en fuger mellem altan og ejendom, men den arbejder vi stadig på med Kontech på at overbevise kommunen skal udelades.
 • Desuden har kommunen krav om at trappenedgange udføres i samme materiale som altanbunde, hvilket også fordyrer projektet.
 • Prisindekset er steget i de år vi har ventet på at gå i gang og det er vi også forpligtet til at kompensere som bygherre.
Samlet set er prisen indenfor det beløb vi godkendte på generalforsamlingen. Og sammenholdt med det gode rentemiljø vi har, bliver det ikke dyrere for den enkelte andelshaver end det, der blev accepteret på generalforsamlingen, hvor vi vedtog altanprojektet.  
Camilla fra Kontech udsender et opstartsbrev, hvor hun varsler opstart og lidt praktisk info.
Allonge og opstartsbrev kan hentes i altanfolderen i skyen, som i kan tilgå på nedenstående link
Vi har fået henvendelse om at der bliver sat levende lys i opgangene, sikkert for at skabe lidt julehygge, men grundet brandfaren, så vil vi gerne henstille til at der i stedet bruges batterielektriske stearinlys til formålet.
På bestyrelsens vegne

STILINGEN ER IKKE LÆNGERE LEDIG. Ejendomsadministrator til boligudlejningsejendomme.

DOMIBUS – ejendomsadministration søger erfaren ejendomsadministrator til boligudlejningsejendomme.

Du får ansvaret for selvstændig kontakt til ejere, beboere, viceværter, håndværkere m.fl.

Det forventes, at du har erfaring med, hvorledes daglige opgaver skal udføres samt frister og formelle krav i forbindelse med varmeregnskaber, OMK- og skatte- og afgiftsvarslinger med mere.

Du har mulighed for at få DOMIBUS´ advokaters juridiske gennemsyn af varslingsskrivelser med mere, og du får hjælp til bl.a. udarbejdelse af lejekontrakter, annoncering af ledige lejemål m.m. af DOMIBUS´sekretariat hertil.

Selv om du skal kunne arbejde selvstændigt med egne opgaver, skal du også kunne samarbejde med kollegaer og være åben over for at modtage og give hjælp, når opgaver hos dig eller en kollega i perioder bliver mere end der er plads til inden for normal arbejdstid.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Der er mulighed for ugentlig hjemmearbejdsdag, når du er blevet “selvkørende”.

Vi har udvidet flex-ordning og 6 ugers ferie, inklusive 3 omsorgsdage.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen.

Du bedes sende din ansøgning til advokat Claus Clausen, claus@domibus.dk.

DOMIBUS
Nørregade 7A, 2. tv.
1165 København K

Tlf.nr. 33 17 74 50

Nyt fra bestyrelsen – November 2019

Kære beboere,

Her følger nyt fra bestyrelsen. Vi vil løbende sende nyt, når vi har afholdt bestyrelsesmøde og der er relevant information at dele med foreningen. Vi vil ligeledes lægge det op på foreningens Facebook side.


Sagen om lejligheden 27, 3. sal

Bestyrelsen har fået flere spørgsmål til status for frigivelse af de deponerede midler og lovliggørelse af den spærrede flugtvej. Derfor får I en overordnet status, som ligeledes har været postet på vores Facebook side d. 15/10/19.

Vi har modtaget et nyt udspil fra ejeren af 27, 3. sals advokat og meldt tilbage på det. Fra foreningens perspektiv er der lyspunkter, men også fortsat betydelige knaster i det nye udspil. Hovedtrækkene fremgår herunder:

På den positive side, så vedkender ejeren af 27, 3. sal nu, at:

 • Overtagelsesdatoen for det tilkøbte areal skal være på det tidspunkt, hvor vedkommende reelt rådede over det og begyndte byggeriet (1. juli 2007).
 • De renter, der er påløbet de deponerede midler tilfalder foreningen

På den negative side, så nægter ejeren af 27, 3. sal, at:

 • Vedkommende skylder foreningen fællesudgifter m.v. svarende til det opjusterede fordelingstal/det tilkøbte areal bagud i tid
 • Fremlægge dokumentation for:
  • opmålingen af lejligheden (der mangler stadig tinglysning)
  • ændringer af foreningens fællesinstallationer ifm. byggeriet
  • kommunikation med kommunen om lovliggørelse

Hertil kommer, at ejeren af 27, 3. sal og dennes advokat i udspillet:

 • Bringer udgifter til bl.a. sprinkleranlæg i spil og truer med at kræve disse udgifter dækket af foreningen
 • Truer bestyrelsen med retslige skridt ift. opdateringerne om sagerne her i Facebookgruppen

 

Samlet set betyder det, at de deponerede midler endnu ikke er frigivet og at vi derfor ikke kan bruge dem til byggelånet (der er i proces).

Vi afventer nu nyt udspil fra ejeren af 27, 3. sal og dennes advokat. Vi har intet nyt hørt siden starten af oktober.


Ny ejendomsservice

Som I måske har bemærket, så er vores nye ejendomsservice, KBH Ejendomsservice A/S, startet. I kan fra deres opslag over gangenes opslagstavler se, hvordan man kan komme i kontakt med dem. Hvis I har nogen spørgsmål, så kan I også kontakte bestyrelsen først. Kort beskrevet dækker deres sevice flg.:

 • Trappevask hver 2. uge
 • Rengøring af vaskeri hver 2. uge
 • Tilsyn med varmecentral
 • Glatførelsesbekæmpelse
 • Fortov fejes og evt. ukrudt fjernes hver 2. uge
 • Kældergange fejes 2 gange årligt (april/oktober)
 • Vinduer på hovedtrapper poleres ind- og udvendigt 2. gange årligt
 • Tilsyn med ejendommens tilstand
 • Beboerkontakt hverdage mellem 07.00-16.00 ved praktiske spørgsmål mm.

Vi i bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med KBH Ejendomsservice. Vi forventer en forbedret og professionel service til en langt bedre pris end hidtil. Foreningen kan samtidig se frem til en årlig besparelse på mellem 35.000-44.000,- årligt!

Hvis I oplever forhold, som I ikke er tilfredse med, så hører bestyrelsen gerne om det.

Hvis I oplever problemer med vaskemaskinerne, så bedes I kontakte bestyrelsesmedlem Britta Højen, da vi fortsat selv har den direkte kontakt til dette.

Fællesopsparing

Flere har spurgt om muligheden for nedsættelse af foreningens fællesopsparing set i lyset af, at de større renoveringer nu er foretaget og for at afhjælpe den forhøjede udgift for dem, som kommer til at indgå i et nyt fælleslån. Vores fællesopsparing er på 50.000,- årligt fordelt pr. ejendom ud fra fordelingstallet.

Bestyrelsen finder det ikke pt. forsvarligt at nedsætte fællesopsparingen. Dette skyldes først og fremmest, at de deponerede midler ifm. salg af loftsrum endnu ikke er frigivet. Hertil har foreningen også omkostninger til advokat i sagen mod ejeren af Langdraget 27, 3. sal for at få orden i de forskellige byggesager.

Bestyrelsen kan kun beklage, at det forholder sig således og vi håber, ligesom resten af jer, at der snart kommer orden i sagerne med ejeren af Langdraget 27, 3. sal, da det jo vil være til gavn for foreningens økonomi.


Udbedring af fuger

Det har desværre ikke været muligt at få udbedret fugerne i indeværende år. Det havde vi gerne set været sket, men vi ønsker heller ikke, at det bliver gjort i vintersæsonen pga. risikoen for yderligere frostskader. Derfor er det blevet aftalt med vores byggerådgiver og entreprenør, at fugerne bliver udbedret i løbet af maj-juni 2020. Dette arbejde er dækket af budgettet og der er dermed ikke yderligere omkostninger forbundet med det.

Udlejning af fællesrum

Der er fundet to nye lejere til de to fællesrum, som foreningen valgte at udleje. Det drejer sig om skuret foran haven ved nr. 31 og kælderrummet i opgang 27. Bestyrelsen er i gang med at få udarbejdet kontrakter, før de stilles til rådighed for de nye lejere.

Ny formand

Vores nuværende formand Anders har solgt sin lejlighed og flytter dermed d. 1/12-19. Bestyrelsen har valgt ny formand som bliver Nitin Ruparelia.

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen vil gerne afholde Generalforsamling i april 2020. Vi arbejder på at få fastlagt en dato snarest.


Mvh

Bestyrelsen for Langdraget 25-31

Juletræstænding

Vi tænder juletræet

Kære alle

Termometeret og duggen på ruderne viser, at vinteren er på trapperne, men vinter betyder heldigvis også juleknas og julehygge. Bestyrelserne har igen i år indkøbt et juletræ, som skal pynte og sprede julestemning i julemåneden. Derfor håber vi mange børn og voksne vil være med til at tænde træet og sige god jul til hinanden.

Så kom og vær med til at tænde juletræet i gården:                                     

Søndag (1. søndag i advent) den 1. december kl. 16 i gården

Vi starter med julesange og måske en lille dans rundt i gården. Efterfølgende vil foreningen byde på en kop kakao til børnene, og gløgg til de voksne. Vi tænder også op i bålfadet, så der kan grilles skumfiduser og varmes kolde hænder.

Vi håber, at se mange børn og voksne.
Medbring julestemning og nissehuer og en kop til gløgg og kakao.

Vi håber, at nogle af jer vil tage lidt julehjemmebag med til småkagesultne børn og voksne.

Med venlig hilsen

 Bestyrelserne

A/B Hattensens Alle og A/B Lindenborghus

Altan nyt

Efter beboermødet om altaner, lovede vi at komme tilbage når vi havde nyt.
Som der blev fremlagt på mødet, så varslede Kontech en allonge med ekstra omkostninger ud fra kommunens krav til udførsel og udseende på altanerne.  Den har vi nu modtaget og vi vil indlede en forhandling med Kontech, da vi ikke er interesseret i at betale mere end nødvendigt. Også selvom den er under den million der blev nævnt på mødet.
Vi kommer tilbage når der er nyt fra forhandlingen.
Desuden ville vi dele den præsentation som blev forevist.  Den kan ses fra nedennævnte folder i skyen. I kan kopiere linket og indsætte i jeres internet browser. 
Når vi får mere materiale, så bliver det ligeledes lagt i denne folder, men i skal nok blive orienteret når det sker.
Mvh,
Ib Enø
Formand AB Hattensens Allé 6-8-10
Hattensens Allé 8, st. tv.
2000 Frederiksberg

Internet nede – Opdatering

Så er internet forbindelsen oppe at køre igen, efter at routeren er blevet udskiftet.
—————
Efter dagens strømafbrydelse ifb med elektriker besøg, fejler vores internet udstyr desværre.
Har netop afsluttet fejlsøgning med udbyder, uden det er blevet udbedre og de sender en tekniker ud. VI har 24/7 service, men jeg har ikke kunnet få nogen bagkant på hvornår fejlen er udbedret.
Mvh,
Ib Enø
Formand AB Hattensens Allé 6-8-10
Hattensens Allé 8, st. tv.
2000 Frederiksberg

Internet nede

Efter dagens strømafbrydelse ifb med elektriker besøg, fejler vores internet udstyr desværre.
Har netop afsluttet fejlsøgning med udbyder, uden det er blevet udbedre og de sender en tekniker ud. VI har 24/7 service, men jeg har ikke kunnet få nogen bagkant på hvornår fejlen er udbedret.
Mvh,
Ib Enø
Formand AB Hattensens Allé 6-8-10
Hattensens Allé 8, st. tv.
2000 Frederiksberg